Všeobecné obchodní podmínky

Základní pojmy

Provozovatel
Provozovatelem reklamního systému Backlink.cz  je společnost
INET-SERVIS.CZ, s.r.o.
Dolní Přím 56
503 16 Dolní Přím
ič: 27523209
dič: CZ27523209
č.ú.: 2800427001/5500
Provozovna Souběžná 626, 500 12, Hradec Králové

Partner
Partner je fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě živnostenského listu a provozující web nebo weby zapojené do systému Backlink Partner, který je součástí reklamního systému Backlink.cz

Inzerent
Inzerent je fyzická nebo právnická osoba, která za úplatu zveřejňuje zpětné odkazy prostřednictvím webů zapojených do reklamního systému backlink.cz

Odkazová jednotka
Odkazová jednotka je soubor odkazů zveřejněných na webu Partnera.
Odkazová jednotka ve formátu Lišta odkazů má obvykle 10 prostých textových odkazů o rozsahu max. 25 znaků.
Odkazová jednotka ve formátu Reklamní blok má obvykle 4 textové inzeráty obsahující odkaz. Rozsah inzerátů činí 25 znaků titulek a 70 znaků text. Odkaz může inzerent umístit buď do titulku a nebo na libovolné slovo či frázi v textu inzerátu.
Počet odkazů v odkazové jednotce lze po dohodě s provozovatelem měnit.

Provize
Odměna z realizovaného prodeje odkazu náležející Partnerovi

1. Závazky Partnera

1.1. Partner prohlašuje, že je provozovatelem webu nebo webů přiřazených k jeho uživatelskému účtu a je oprávněn k inkasování provize z prodaných odkazů

1.2. Partner se zavazuje zobrazovat příslušnou zvolenou odkazovou jednotku v rámci všech veřejně přístupných stránek každého z webů náležejících k jeho uživatelskému účtu. Odkazová jednotka musí být zřetelně viditelná (pro odkaz používat velikost písma a barvu písma, která je pro odkazy  na stránkách  běžně používána) a umožňovat kliknutí na jednotlivé odkazy v jednotce umístěné. Odkazovou jednotku může pronajímatel vizuálně upravit tak, aby odpovídala grafickému provedení serveru.

1.3. Partner se zavazuje umístit odkazovou jednotku do svých stránek podle technické specifikace a návodu, který je dostupný pod ikonkou otazník (otazník) v přehledu webů. Zásahy do zdrojového kódu odkazové jednotky a jakékoliv další úpravy, které by mohly ovlivnit správné zobrazování jednotky, jsou bez svolení provozovatele systému zakázány.

1.4. Partner se zavazuje, že po dobu zapojení webu či webů do systému Backlink Partner, nebude na těchto stránkách zobrazovat obsah, který by byl v  rozporu se zákony ČR a v rozporu s dobrými mravy, obsah navádějící k porušování zákonů ČR,  propagující rasismus, pornografii, nenávist, hazardní hry a gambling (on-line poker, casino apod), terorismus či porušování autorských práv anebo duševního vlastnictví.

2. Závazky Provozovatele

2.1. Provozovatel se zavazuje vyplácet Partnerovi provize podle pravidel uvedených v bodě 3. těchto obchodních podmínek.

2.2. Provozovatel se zavazuje, že nedá-li k tomu Partner výslovný písemný souhlas, nebude do odkazové jednotky umísťovat odkazy a sdělení, které by byla v rozporu se zákony ČR a v rozporu s dobrými mravy, dále odkazy na stránky navádějící k porušování zákonů ČR, na stránky obsahující erotický materiál, ilegální obsah, stránky propagující rasismus, pornografii, nenávist, hazardní hry a gambling (on-line poker, casino apod), terorismus či porušování autorských práv anebo duševního vlastnictví.

2.3.Provozovatel se zavazuje zajistit provoz systému na svém serveru tak, aby nefunkčnost systému neblokovala provoz webu Partnera. V případě technických problémů se zobrazováním odkazové jednotky ze strany Provozovatele má Partner po předchozím telefonickém oznámení právo jednotku ze systému odstranit do doby než Provozovatel odstraní technické problémy.

3. Ceny odkazů, Provize, Fakturace

3.1. Stanovení prodejní ceny odkazu je výhradně v kompetenci Partnera. Provozovatel si však vyhrazuje právo web do systému nezačlenit, pokud by výše ceny výrazným způsobem vybočovala z rámce cen obvyklých a odpovídajících kvalitě webu.

3.2. Partner může po dohodě s Provozovatelem navrhnout úpravu ceny za odkaz. Vlastní změnu ceny však může z technických důvodů s ohledem na možné probíhající kampaně realizovat pouze Provozovatel

3.3. Není-li stanoveno jinak, činí výše provize Partnera 60% prodejní ceny odkazu bez DPH. Přehled připsaných provizí má Partner k dispozici po přihlášení do administrace svého profilu

3.4. Vzhledem k tomu, že inzerenti mohou odkazy nakupovat po měsících, je provize z prodaného odkazu Partnerovi připisována zpětně po uplynutí měsíčního cyklu od doby zakoupení odkazu. Pro názornost uvádíme modelovou situaci:
Inzerent zakoupí odkaz na webu Partnera za 100 Kč bez DPH/měsíc na dobu 3 měsíce od 7.3. do 6.6. První provizi ve výši 60 Kč bez DPH za tento odkaz bude mít Partner připsanou po uplynutí prvního měsíčního cyklu od zakoupení, tedy 7.4. Druhá část provize bude připsána 7.5. a zbývající 7.6.

3.5. Inzerent má možnost svoji kampaň v jejím průběhu zkrátit nebo zcela zrušit. V takovém případě je Partnerovi připsána provize odpovídající poměrné měsíční částce, po kterou byl odkaz zobrazován.

3.6. V případě, že z technických důvodů na straně Partnera nemůže Partner dočasně zobrazovat na svém webu zakoupený reklamní odkaz inzerenta, je mu v případě výpadku delšího než 12 hodin odečtena poměrná částka za každý započatý den, kdy nebyla inzerentova kampaň z důvodů technických problémů realizována. Odpočet provádí Provozovatel systému ručně až po vyřešení technických problémů.
V případě, že není možné odkazy na webu Partnera zobrazovat z důvodů technických problémů Provozovatele systému, k odpočtu poměrné částky provize Partnera nedochází.

3.7. Nárok na výplatu provize vzniká v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Partner dosáhl minimální částky pro výplatu provize. Minimální částka pro výplatu provize činí 1000 Kč (v případě plátců DPH je minimální částka pro výplatu provize 1000 Kč bez DPH).

3.8. Partner souhlasí s tím, že fakturu vystaví Provozovatel systému jménem Partnera pod vlastní číselnou řadou. Partner se zavazuje, že takovou fakturu bude akceptovat a zanese ji do svého účetnictví.

3.9. Pokud bylo v daném kalendářním měsíci dosaženo minimální částky pro výplatu provize, proběhne fakturace vždy ke konci tohoto měsíce. Provozovatel se zavazuje vystavit fakturu nejdéle do 10. dne následujícího měsíce a umístit ji ke stažení do administrace systému. Termín splatnosti faktury činí 30 dnů od jejího vystavení.

3.10. K 31.12. každého roku uskuteční provozovatel fakturaci nevyplacené provize bez ohledu na minimální výši částky.

3.11. Partner bere na vědomí, že veškeré vyplácené odměny podléhají zdanění dle aktuálně platných zákonů.

4. Ukončení partnerství

4.1. partnerství v systému Backlink Partner může ukončit jak Partner, tak provozovatel. Partnerství může být ukončeno jako celek (tzn. kompletním zrušením partnerského účetu vč. všech webů) nebo individuálně pro některý z webů Partnera. Partnerství může být ukončeno oběma stranami bez udání důvodu.

4.2. Partner může podat výpověď jako celek nebo může vypovědět ze systému jen jeden nebo více svých webů. Pokud není stanoveno jinak, činí výpovědní lhůta 40 dnů. Výpovědní lhůta začíná běžet první pracovní den po dni, ve kterém Partner podal výpověď. Výpověď musí Partner zaslat jako e-mail na adresu firma@inet-servis.cz nebo formou SMS na číslo 603 729 449 (s uvedením jména, adresy webu a termínu výpovědi).Nedodrží-li Partner výpovědní lhůtu, zaplatí provozovateli smluvní pokutu v takové výši, kterou činí měsíční hodnota všech reklamních pozic webu nebo webů ve výpovědi dle oficiálního ceníku platného v době porušení smlouvy. Podáním výpovědi neztrácí Partner nárok na výplatu kreditů získaných jako provizi za prodej reklamního prostoru. V případě, že podává Partner výpověď jako celek, bude mu provize vyplacena v průběhu kalendářního měsíce následujícím po měsíci, ve kterém Partner podal výpověď jako celek, a to bez ohledu na skutečnost, zda dosáhl či nedosáhl minimální částky určené pro výplatu provize. Pouze v případě, že částka pro výplatu provize je ke konci výpovědní lhůty nižší než 30 Kč, není tato částka vyplacena Partnerovi vůbec a propadá ve prospěch provozovatele systému.

4.3. Provozovatel systému může podat Partnerovi výpověď jako celek nebo může vypovědět ze systému jen jeden nebo více webů Partnera. Provozovatel systému může podat výpověď Partnerovi ze systému ve výpovědní lhůtě 1 týden. Výpověď může zaslat Partnerovi jako e-mail na adresu Partnera uvedenou v systému nebo formou SMS na číslo mobilního telefonu Partnera případně oběma způsoby. Podání výpovědi nevyvazuje provozovatele z povinnosti vyplatit Partnerovi provizi z prodeje odkazů na webu, který je ve výpovědi. V případě, že podává provozovatel Partnerovi výpověď jako celek, budou Partnerovi proplaceny jeho kredity v průběhu kalendářního měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla podána výpověď, a to bez ohledu na skutečnost, zda Partner dosáhl či nedosáhl minimální částky určené pro výplatu provize.

4.4. V případě opakovaného porušení pravidel pro zobrazování odkazové jednotky (viz bod 5.) může vypovědět provozovatel spolupráci okamžitě s výpovědní lhůtou 24 hodin. V takovém případě se pokusí provozovatel o této skutečnosti Partnera informovat telefonicky. Pokud není Partner k zastižení, informuje ho o výpovědi formou SMS zprávy a zároveň mu tuto skutečnost oznámí e-mailem. V tomto případě podává provozovatel Partnerovi výpověď jako celek na všechny jeho weby a Partner ztrácí nárok na výplatu veškeré nevyplacené provize.

5. Pravidla pro zobrazování reklamy

5.1. Partner je povinen řídit se pravidly pro zobrazování odkazové jednotky na svém webu definovaných v bodě 2. těchto všeobecných podmínek

5.2. Za porušení pravidel se považuje především:
5.2.1. nezobrazování odkazů na předem dohodnutých pozicích a stránkách

5.2.2. přesunutí umístění odkazové jednotky v rámci stránky na jiné než předem definované místo bez souhlasu provozovatele systému

5.2.3. úprava zdrojového kódu odkazové jednotky bez souhlasu provozovatele systému

5.2.4. umělé nebo podvodné navyšování ranků a návštěvnosti webu nebo webů zapojených do systému

5.2.5. veškeré další praktiky, které vedou nebo mohou vést k poškození dobrého jména provozovatele systému a nebo jednotlivých inzerentů.

5.3 O porušení pravidel bude provozovatel Partnera informovat bezprostředně po zjištění této skutečnosti telefonicky nebo formou SMS a současně e-mailem. Partner je povinnen zjednat nápravu nejpozději do 24 hodin od upozornění na porušování pravidel. Pokud tak neučiní, je jeho jednání chápáno jako opakované porušení pravidel a může být důvodem pro okamžitou výpověď bez nároku na vyplacení provize.

5.4. Partner nemá právo odmítnout na svém webu zobrazování jakéhokoliv odkazu, který není v rozporu s podmínkami uvedenými v bodě 2.2. a to i v případě, že by se jednalo o reklamu propagující Partnerovu konkurenci.

6. Ostatní ujednání

6.1. V případě zjištění jakýchkoliv problémů technického rázu spojených s provozem systému Backlink.cz na stránkách Partnera je Partner povinen o těchto problémech informovat e-mailem nebo telefonicky provozovatele systému na email nebo telefonicky na číslo 603 729 449. Provozovatel systému je připraven v obvyklé pracovní době poskytnout odbornou konzultaci, která může pomoci vyřešit problém. Veškerou zodpovědnost za správnou funkci svého webu a zobrazování systému však nese Partner.

6.2. V případě, že technické problémy webu Partnera jsou způsobeny špatným fungováním systému ze strany provozovatele, může Partner po předchozím informování provzovatele odstranit dočasně ze svého webu reklamní kódy systému Backlink.cz a to na dobu nezbytně nutnou na odstranění chyby v systému provozovatelem. Provozovatel po odstranění problému bude o této skutečnosti Partnera informovat a ten je povinen nejdéle do 24 hodin od poskytnutí informace reklamní systém Backlink.cz ve na svých stránkách opět spustit v rozsahu stejném jako před stažením reklamních kódů.

6.3. Provozovatel může tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. O změně je povinen s předstihem nejméně 1 měsíc informovat Partnera a to formou e-mailu a také zveřejněním na informačním panelu Partnera v administraci systému Backlink Partner. Pokud Partner nové obchodní podmínky neakceptuje, může být tato skutečnost důvodem podání výpovědi provozovatelem. Podání výpovědi nevyvazuje provozovatele z povinnosti vyplatit Partnerovi provizi z prodeje reklamního prostoru na webu, který je ve výpovědi. V případě, že podává provozovatel Partnerovi výpověď jako celek, budou Partnerovi proplaceny jeho kredity v průběhu kalendářního měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byla podána výpověď, a to bez ohledu na skutečnost, zda Partner dosáhl či nedosáhl minimální částky určené pro výplatu provize.
   

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2016.

V Hradci Králové dne 30.12.2015
Jaroslav Fišer, INET-SERVIS.CZ, s.r.o.
jednatel

Požaduji:
  • vyšší pozice ve vyhledávačích
  • reklamní kampaň pod kontrolou
  • flexibilní správu kampaně
Chci:
  • vyšší příjmy z reklamy
  • určovat si kolik vydělám